سرچ دانلود

دانلود رمان نه خانی امد نه خانی رفت - سرچ دانلود

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود رمان نه خانی امد نه خانی رفت

دسته بندی : رمان تاریخ : جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

دانلود رمان نه خانی امد نه خانی رفت

دانلود رمان نه خانی امد نه خانی رفت

دانلود رمان نه خانی امد نه خانی رفت یک رمان بسیار زیبا به قلم مانا میباشد که در رابطه با دختری به نام یاسمین، که به گمان خود روشن فکر است که تنهایی و خلا روحی اش را با دوستیش پر کرذه و فاصله ی پر نشدنی بین او و پدر و مادر باعث میشود که در مقابل اشتباهات و آسیب های دیگران به شیوه ی خودش دنبال راه چاره باشد و با پنهان کاری خودش را مرحله به مرحله در نیمه راه سقوط قرار دهد . روابط و کشمکش های او با دوست پسرش بدون پشتیبانی خانواده شبیه بازی بزرگ بچه های کوچک می شود شبیه تفنگ بازی ها و دکتر بازی ها کودکانی با تفنگ ها و قرص های واقعی. این رمان زیبا را میتوانید با مراجعه به ادامه مطلب دانلود کنید.

قسمتی از متن رمان نه خانی امد نه خانی رفت

ﭘﺎھﺎم رو دراز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ رﯾﻠﮑﺲ ﺑﺎﺷﻢ دﮔﻤﮫ ی ﭼﺮﺧﻮن روی ﮐﯿﺒﻮرد رو ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻮﻧﻢ و ﺻﺪای آھﻨﮓ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ رو ﺗﺎ ﺗﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻟﯿﻮان ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮ رو ﺑﮫ ﻟﺒﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻟﺐ ﻣﯽ زﻧﻢ .ﺻﺪای ﺧﻮدم رو ﻣﯽ ﺷﻨﻮم .

– ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺒﯿﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ره ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﮫ ﻧﺎراﺣﺘﯽ

از ذھﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬره ﭼﮫ ﺟﻤﻠﮫ ی ﻣﺴﺨﺮه ی ﻣﺘﻈﺎھﺮاﻧﮫ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ از دھﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎد و اﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺳﺖ . ﺑﺎ آھﻨﮓ اﺣﺴﺎﺳﻢ اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮه زﻣﺰﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

– ﮐﻮﭼﮫ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﮔﺸﺘﻢ ﻣﻨﮫ دﯾﻮوﻧﮫ …

اﯾﻨﺒﺎر ﺗﻦ ﺻﺪام ﻣﺘﻈﺎھﺮاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ اﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﭼﮑﮫ ﻣﯽ ﻟﻐﺰه و آروم ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮره ﺗﺎ ﭼﻮﻧﻢ و ﭼﻘﺪر دوس دارم اﯾﻦ ﻗﻠﻘﻠﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﮏ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻢ رو ﻣﯽ ﮔﺬارم اﺷﮑﮭﺎم روی ﺻﻮرﺗﻢ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻦ و ﺑﮫ وﺳﻮﺳﮫ ی ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺸﻮن ﻏﻠﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮫ ﻣﺘﻈﺎھﺮاﻧﮫ ! آھﻨﮓ اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ

-ﺧﺴﺘﮫ ی ﺧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﮑﺴﺎت اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ …

ھﻖ ﻣﯽ زﻧﻢ و دﻟﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم اﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽ ﮐﺲ دروﻧﻢ ﮐﺒﺎب ﻣﯽ ﺷﮫ اﺷﮑﺎم رو ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮطﻮﺑﻢ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﯿﺪن ﻣﯽ ﺳﻮزه ﻣﺸﺘﯽ از ﻗﺮﺻﮭﺎی ﺗﻮی ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ رو ﻣﯽ رﯾﺰم ﺗﻮی دھﻨﻢ و ﻓﺮو ﻣﯽ دم ﺟﺮﻋﮫ ی ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮔﺎز ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻮز روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎ درد ﮔﻠﻮم از ﻓﺮو دادن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺮص ﮐﻢ ﺑﺸﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ای آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ وﺣﺸﯽ دروﻧﻢ روی ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﮫ ﻣﺘﻈﺎھﺮاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮام ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ “ﯾﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ . ” ﻣﺸﺖ دﯾﮕﮫ ای ﻗﺮص ﺑﺮ ﻣﯽ دارم و ﻓﺮو ﻣﯽ دم ﮐﻤﯽ از ﮔﭻ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮص ھﺎ رو ﮔﻠﻮم ﻣﯽ ﻣﺎﺳﮫ و ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﺎﻻ آوردن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رم و ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻮی ﻣﻠﺘﮭﺒﻢ آروم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﮫ و ﺑﺎ ﺧﻮردن . ﻣﺮﺣﻠﮫ ای رو اداﻣﮫ ﻣﯽ دم ٣ ﻣﻮز اﻧﮕﺎر آﺗﺸﯽ روی آب و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻗﺮص ﺗﻮی ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮی دﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ اﻣﺘﺪاد ﭼﺸﻤﮭﺎم ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎرﻣﺸﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪ روی ﻟﺒﻢ ۵ ﭘﺮ رﻧﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﮫ و دﻟﻢ از اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺘﻢ ﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺷﺪم اﻧﮕﺎر ھﻢ آﻓﺘﺎب ھﺴﺖ و ھﻢ ﺑﺎرون ﺗﻮی دھﻨﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﻣﺸﻮن و اﻧﺘﮭﺎی ﺷﯿﺮ رو ھﻢ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ .ﺗﻤﻮم ﺷﺪ ﭼﻘﺪر راﺣﺖ !

ﺻﺪای زﻧﮓ ﺣﻤﻮم ﻣﯿﺎد و ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﺗﯿﺰو ﺟﯿﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎن

:ﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎﺳﯽ

ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﮓ رو ﺗﻮی ﺣﻤﻮم ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﯿﻎ زدن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﮫ و ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺻﺪای ﻣﻤﺘﺪ زﻧﮓ ﻣﯿﺎد و ھﻢ ﺻﺪای ﻧﺎزک و ﺟﯿﻎ ﻣﺎﻧﻨﺪش؛ ﺟﻠﻮی در ﺣﻤﻮم ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ

– ﭼﯿﮫ ؟

:ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﺻﺪای آھﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪه ؟ ﮐﻤﺶ ﮐﻦ داری ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟

اﻧﮕﺎر روی ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫ دارم ﺟﻠﺰ وﻟﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﻋﻤﻖ وﺟﻮدم ﺣﺮص ﻣﯽ ﺧﻮرم.

– رﻓﺘﯽ ﺣﻤﻮم ﭼﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ داری از اون ﺗﻮ ھﻢ داری ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﯽ؟

:ﮐﻤﺶ ﮐﻦ

ﺗﻮی اﺗﺎﻗﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم .روی زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺮ از ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﻗﺮص ﻣﺴﮑﻦ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺿﺪ آﻟﺮژﯾﮫ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدن ﭼﮫ ﺟﻮرﯾﮫ ؟ از ﭘﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﮫ؟ ﯾﺎ اول ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽ ﺑﺮه و ﺑﺪون درد ﻣﯽ ﻣﯿﺮم؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺣﺴﯽ ﻧﺪارم .ﺑﻮی ﻗﻮرﻣﮫ ﺳﺒﺰی ﺗﻮی ﺧﻮﻧﮫ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﭼﻘﺪر ھﻮس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﺰی ﺧﻮردن ھﺎی ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﭼﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺗﮫ دﯾﮓ ھﺎی ﻋﻨﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮرم ؟ ﺑﺎ دﺳﺘﺎم ﺟﻠﻮی دھﻨﻢ رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﺻﺪای ھﻖ ھﻖ ﮔﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﻋﻄﺴﮫ از وﺟﻮدم ﭘﺮت ﺷﺪ ﺑﯿﺮون از دھﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎد ﮐﮫ ﻧﺸﻨﻮم ﺻﺪای ھﻖ ھﻖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﮫ ی دﺧﺘﺮک دروﻧﻢ رو زاﻧﻮھﺎم ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﮫ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻢ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮص رو ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻟﺒﮫ ی ﺗﯿﺸﺮت رو ﺑﺎﻻ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ رو ﺗﻮی ﻟﺒﮫ ی ﺗﯿﺸﺮت ﻣﯽ رﯾﺰم .ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻢ ﺗﯿﺸﺮت رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﮫ اﺷﮑﮭﺎم رو ھﻤﻮﻧﻄﻮر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺧﺮاﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺎط ﻣﯽ رم .ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﯽ ﺗﺮس از ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﮐﻒ ﭘﺎم ﺑﯽ ﺗﺮس از ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﻓﺮش ھﺎ روی ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ھﺎی ﺣﯿﺎط راه ﻣﯽ رم؛ در اﻣﺘﺪاد ﺑﺎﻏﭽﮫ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻏﭽﮫ ﭘﮭﻦ و طﻮﻻﻧﯽ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻢ .ﺳﻮز ھﻮای آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﮑﻤﻢ رو ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﯿﺸﺮت ﺑﺮھﻨﮫ ﺷﺪه ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﻨﮫ .ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﻗﺮص رو ﭘﺸﺖ ﺑﻮﺗﮫ ی ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮭﺎر ﻣﯽ رﯾﺰم . ﺻﺪای ﺑﺎﺑﺎم ﺗﻮی ذھﻨﻢ ﻣﯿﺎد “ﭘﺪرﺳﻮﺧﺘﮫ ﯾﮫ ﺟﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ ﻋﻘﻞ ﺟﻨﻢ ﺑﮭﺶ ﻧﻤﯽ رﺳﮫ “ﻧﯿﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﮫ .

ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم ﻣﺎﻧﺘﻮی ﻣﺸﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪم رو ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ و ﯾﮫ ﺷﺎل ﻣﺸﮑﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﻧﺪازم اﺗﺎق رو ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﯽ ﺷﺮف !روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻢ و ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻢ .

_ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدی ﻋﺴﻠﻢ؟

– زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .

_آﻓﺮﯾﻦ واﺳﻢ ﺣﺮف ﺑﺰن دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه از ﺻﺒﺢ ﺻﺪات رو ﻧﺸﻨﯿﺪم .

– آﺧﯽ ﺑﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ !دﯾﮕﮫ ﺻﺪام رو ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮی .

_ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻏﻠﻄﺎ !ﺗﻮ ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﯽ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ری ﺳﺮ ﺟﺎی اوﻟﺖ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﮫ ﺻﺪات رو ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﮫ ﺑﻤﯿﺮی .

– ﺧﺐ ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﻤﯿﺮم دﯾﮕﮫ !

ﺻﺪای ﺑﮭﻢ ﺧﻮردن دﻧﺪوﻧﺎم رو ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﭘﺎھﺎم ﺳﺮده ﺳﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ از ﭘﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﮫ؟

_ﺑﻤﯿﺮی؟ ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺖ ﺑﺸﻢ اﯾﻨﺠﻮری ﮐﮫ ﻣﺰه ﻧﻤﯽ ده !

– ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺜﺶ ﺷﺪی دﯾﮕﮫ !

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺸﯿﻨﻢ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻢ و ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﯾﻮﻓﺘﻢ ﺗﻦ ﺻﺪاش ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷﮫ و دﺳﺖ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﺎ روح و روان ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﮫ

_ﭼﮫ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮدی؟

– ﮔﻤﺸﻮ ﺑﮫ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪاره

_زر زر ﻧﮑﻦ ﻣﯿﺎم دھﻨﺘﻮ ..ﭼﮫ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮدی ﻣﯽ ﮔﻢ؟

دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاد ﺑﻤﯿﺮم ھﻖ ھﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .دوﺑﺎره زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﻨﻢ دوﺑﺎره ﮔﻮﺷﯽ رو ﺟﻮاب ﻣﯽ دم ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮی ﻋﻤﻖ وﺟﻮدم ﯾﮫ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯽ اراده اﻣﯿﺪواره ﮐﺴﯽ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪه .

_ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدی ؟

– ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر داری ﻣﮕﮫ ھﻤﯿﻨﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ؟

ﺻﺪای آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻢ آﺗﯿﺶ زده ﺑﮫ دل و ﺟﻮﻧﺶ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﻣﺜﻞ دل و ﺟﻮن ﺧﻮدم ﮐﮫ ﺳﻮﺧﺘﮫ ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ اﺷﮑﺎم رو ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻢ ﺳﺮدﻣﮫ اﻧﻘﺪر ﮐﮫ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﭘﺎھﺎم رو ﻓﺮو ﮐﻨﻢ ﺗﻮی ﺷﻮﻓﺎژ از ﺧﻮﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﻢ .ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎﺳﺖ دل دل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺟﻮاب ﺑﺪم ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑﺬار ﺑﺮای ﺑﺎر آﺧﺮ ﺻﺪاش رو ﺑﺸﻨﻮم

-ﺑﻠﮫ

:ﺳﻼم دﺧﺘﺮم

– ﺳﻼم ﺑﺎﺑﺎ

:ﺧﻮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ؟

ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﻣﮭﺮﺑﻮن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﮫ ﮐﮫ ھﻮاﯾﯿﻢ ﮐﻨﮫ ﮐﮫ اﻧﻘﺪر ﺑﺨﻮاﻣﺶ ﺑﯽ ﺻﺪا زﺟﮫ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮی دھﻨﻢ رو ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دم .

:دﺧﺘﺮم ﭘﺎرﺳﺎ زﻧﮓ زده ﺑﻮد دﻋﻮاﺗﻮن ﺷﺪه ؟

– آره ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮫ ﺧﻮرده ﺣﺮﻓﻤﻮن ﺷﺪ.

ﻟﺮزش ﺻﺪام ﭘﺸﺖ ﺻﺪای ﺑﻮق ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﮫ .

:ﯾﮫ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ، ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﮫ ﮐﺎری ﮐﺮدی ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﮑﺮدی؟ !

دﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﮭﻤﺶ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از دﻋﻮاﻣﻮن ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﮫ ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ره .ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻋﺰﯾﺰم ھﻤﮫ ﮐﺴﻢ …ﺑﻐﻀﻢ رو ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ دم .ﺑﮫ ﺻﺪام ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﻋﺠﻠﮫ ﻣﯽ دم .

– ﭼﺮت و ﭘﺮت ﻣﯽ ﮔﮫ ﺑﺎﺑﺎ وﻟﺶ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺑﺮم وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻢ .

:ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ

– ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯽ رم ﺧﺪاﻓﻆ

ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮم اﻣﺎم زاده ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﮔﻮﺷﮫ اﻣﺎم زاده ﺗﻮ اون ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﮭﻤﮫ ﻣﻦ اوﻧﺠﺎم ؟ ﺧﻮاﺑﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺪارم؟ زﻧﺪم ﯾﺎ ﻣﺮدم ؟ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﻦ ﻣﺮدم .درﺑﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.

ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ ﺟﻮاﺑﺶ رو ﻧﻤﯽ دم .ﺳﺮدﻣﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﻣﺮده ﻧﺠﺴﮫ ، ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ﺳﺖ، از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮر ﻣﻮرم ﻣﯽ ﺷﮫ .دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺳﺎم رو ﺑﺸﻨﻮم ﺑﺎ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﺷﻤﺎرش رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ودﮔﻤﮫ ی ﺳﺒﺰ رو ﻣﯽ زﻧﻢ دﻧﺪوﻧﺎم از ھﯿﺠﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺳﺎم ﺑﻌﺪ از ﯾﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮره .دﻟﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ره .ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮق ﻣﯽ ﺧﻮره و ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ ده .ﺟﻮاب ﺑﺪه ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺬار ﺻﺪاﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم ﻣﯽ ﺧﻮام ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت رو ﺑﺪم ﺟﻮاﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮫ ھﻔﺘﮫ در ﺑﮫ در دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدی .دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻣﺶ و دوﺑﺎره ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ ده ﮐﺮﺧﺖ ﺷﺪم .زﻣﺰﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ – ﺳﺮده

به این پست امتیاز دهید.
از این مطلب راضی بودید؟لطفا به آن امتیاز دهید.
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید Download
100 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.