سرچ دانلود

دانلود رمان فرصتی دیگر - سرچ دانلود

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود رمان فرصتی دیگر

دسته بندی : رمان تاریخ : دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

دانلود رمان فرصتی دیگر

دانلود رمان فرصتی دیگر

رمان فرصتی دیگر یک رمان به قلم امیدوار میباشد که در رابط با دختری است که از دار دنیا فقط مادرش را دارد، زلزله ای رخ میدهد و او داخل آسانسور است و یک صدای آشنا او را فرا میخواند و بعد از آن… . جهت دانلود رمان فرصتی دیگر با فرمت pdf و خواندن خلاصه رمان و بخش هایی از آن به صورت آنلاین به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ﻣﻘﺪﻣﻪ رمان فرصتی دیگر

ﻋﻤﺮی دﯾﮕﺮ… ﻧﻔﺴﯽ دوﺑﺎره… دﯾﺪی ﺑﻬﺘﺮ… ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ… ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از… ﺧﻮدم… او… ﻫﻮ… و اﯾﻨﺒﺎر… ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ…

بخش هایی از رمان فرصتی دیگر

ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺟﺰوه ای را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد. ﻧﻔﺴﻬﺎی ﭘﺮ ﺣﺮﺻﺶ را ﺑﯿﺮون داد و ﺑﯽ ﻫﻮا وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ!! زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد: -ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﭘﺮروﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ!! از ﻻﯾﻦ اول ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رد ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻻﯾﻦ دوم رﺳﯿﺪ. ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮد!! ﭘﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻦ دوم ﮔﺬاﺷﺖ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯽ ام وی ﺷﯿﮏ و ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻮﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد!!! ﭘﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺎن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺻﺪای ﺟﯿﻎ ﻻﺳﺘﯿﮑﻬﺎی ان ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن!! ﺻﺪا اﯾﻨﻘﺪر واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد. دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ، ﻧﻔﺴﺶ را ﻓﻮﺗﯽ ﮐﺮد و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و داد ﮐﺸﯿﺪ: -ﻫﻮی.. ﭼﻪ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻋﻤﻮ؟؟!! ﻋﻤﻮ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ. ﭘﺴﺮک ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ۰۲ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ. او ﻫﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮد!!: -ﭼﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮت رو اﻧﺪاﺧﺘﯽ، ﭘﺮﯾﺪی ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن!! دﺧﺘﺮ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ: -ﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﺑﭽﻪ ادم داﺷﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدی| !

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن درد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ… ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺬﮐﺮ!!، دورﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ… ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد!! دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ از اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ادم رﻓﺖ و اﻣﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ، دوﺑﺎره رو ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: -ﻫﯽ ﺑﭽﻪ! ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎت اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﺧﺒﺮه؟!… ﺑﻬﺘﺮه ﺑﺮی ﺑﺸﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرت و ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻧﯽ ﺑﺪی… ﻫﻨﻮز دﻫﻨﺖ ﺑﻮ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ده… ﻣﺎل ﺧﯿﺎﺑﻮن و ﻣﺎﺷﯿﻦ روﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ درﮐﻞ!!! ﭘﺴﺮ ﺑﺎ رگ ﮔﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮون زده و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺒﻮد ﺷﺪه از ﺧﺸﻢ دو ﮔﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﺣﺮف دﻫﻨﺖ رو ﺑﻔﻬﻢ ﺟﻮﺟﻪ!! اﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ داﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮑﯿﺮ و ﻣﻨﮑﺮ وﺳﻄﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدی!! دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ!: -اﮔﻪ ﺳﺮﻋﺘﺖ در ﺣﺪ ادﻣﯿﺰاد ﺑﻮد، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدی دل و روده ﺗﺮﻣﺰت رو ﺑﮑﺸﯽ ﺑﯿﺮون!! ﭘﺴﺮ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺟﻠﻮﺗﺮ داد و ﮔﻔﺖ: -ﮐﻮر ﺑﻮدی وﻗﺘﯽ وارد ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺷﺪی؟! دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺎورد. ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﭘﺴﺮک ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ!!: -اﺻﻼ ﻣﻦ ﻧﻪ، ﯾﻪ ﺑﭽﻪ، ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ… ﯾﺎ درﮐﻞ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻮر ﺑﻮدم، اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺘﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﮕﯿﺮی؟؟!! ﺣﯿﻒ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮی ﯾﺎﺑﻮ ﺑﺎﺷﻪ!! ﭘﺴﺮ دﺳﺖ ﻣﺸﺖ ﺷﺪه اش را ﺑﺎﻻﺗﺮ اورد… دﺧﺘﺮ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ: -ﺑﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم دﺳﺘﺖ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮره ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﻮﻧﺪﻣﺖ!! ﭘﺴﺮ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:

دانلود رمان فرصتی دیگر

-ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺧﻮای ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟! دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪی ﺑﺪﺗﺮ از او ﮔﻔﺖ: -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ داره اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ددی ﺟﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ رو از زﯾﺮ ﭘﺎت ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺑﯿﺮون!! ﭘﺴﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد، اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺣﺮف او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﺑﺎﺑﺎ ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ. ﺧﯿﺎﺑﻮن رو ﺑﻨﺪ آوردﯾﻦ… و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎزوی ﭘﺴﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ، ﮔﻔﺖ: – ﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮن… ﺑﯿﺎ ﺑﺮو… ﺑﺬار ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن ﺑﺮﺳﻦ!! و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ دوﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ او را ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ. دﺧﺘﺮ ﺧﻨﺪه ای ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ زد و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد!! ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎ دم در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرک راﯾﺎن رﻓﺖ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺘﺎد. ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اش را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ داد و وارد ﺷﺪ. ﭘﻠﻪ ﻫﺎ را دو ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮد. ﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ داد و ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﺎق ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺖ. درب اﺗﺎﻗﺶ ﺑﺎز ﺑﻮد… ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ اش را ﺑﻪ در زد. ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺳﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد!! ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﺮد روﺑﺮوﯾﺶ، اﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﻗﺖ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻮد، از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻧﺮﻣﺸﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ. از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ. ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺣﺎل او ﻣﯿﻬﻤﺎن اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻮد! ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺳﻼﻣﯽ داد!! دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد، ﺳﻼم او را ﺑﯽ ﺟﻮاب ﮔﺬاﺷﺖ! ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد!! ﻣﺮد اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: -ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ!!

دﺧﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در اﺗﺎق را ﺑﺴﺖ و ﯾﮏ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻦ ﻧﯿﻮﻣﺪم ﺑﺸﯿﻨﻢ و ﮔﭗ ﺑﺰﻧﻢ. اوﻣﺪم ﯾﻪ ﭼﯿﺰ رو ﺑﺮاﺗﻮن روﺷﻦ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮم… و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺳﺮاغ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ: – دﯾﮕﻪ ﺳﺮ راﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭻ ﺟﺎ… ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ؟؟!! ﻣﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ، ﮔﻔﺖ: -ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﮔﻪ ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ… دو ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺷﺪه، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ!! دﺧﺘﺮ ﺣﺮﺻﯽ ﮔﻔﺖ: -ﻣﺸﮑﻞ دﻗﯿﻘﺎ روﺑﺮوی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده!! ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ!! ﻣﺮد ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ و از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺮون اﻣﺪ و و ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ: -ﭼﯽ ﺷﺪه؟! ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪ: -ﺗﺎزه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﯽ ﺷﺪه؟؟!!… اﻗﺎ اﮔﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮام ﯾﮑﯽ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟! اﮔﻪ ﻧﺨﻮام ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﻢ ﺑﮑﻨﻪ، ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ؟!… ﻧﻤﯽ ﺧﻮام… ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام… دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام ﺳﺮ راﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ… دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام ﺑﺒﯿﻨﻤﺘﻮن… ﺧﻮب ﻣﻮﺿﻮع رو ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﺘﻮن ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﯾﻪ ﺟﻮر دﯾﮕﻪ ﺑﮕﻢ!! ﻣﺮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ زد و ﮔﻔﺖ: -ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ؟! دﺧﺘﺮ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:

به این پست امتیاز دهید.
از این مطلب راضی بودید؟لطفا به آن امتیاز دهید.
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید Download
695 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.