سرچ دانلود

دانلود رمان دژکوب - سرچ دانلود

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

دانلود رمان دژکوب

دسته بندی : دانلود رمان تاریخ : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

دانلود رمان دژکوب

دانلود رمان دژکوب

رمان دژکوب یک رمان بسیار زیبا به قلم مدیا خانوم میباشد، این رمان در ۴۰۴ صفحه نوشته شده است و طرفداران بسیاری دارد. اگر شما نیز مایل به خواندن رمان دژکوب هستید در ادامه مطلب با وبسایت سرچ دانلود همراه باشید.

خلاصه رمان دژکوب

رمان در رابطه با بهراد، مرد زخم دیده ایست که فقط به حرمت یک قسم آتش انتقام را روز به روز در سینه اش شعله ور تر میکند و سرنوشت او را تا لبه ی پرتگاهی پیش میبرد که در آن طرف، هیچ چیز جز تاریکی مطلق نیست. او نمیداند که این بار تاریکی همان روشنایی صبح زندگی اش است و جای خود را به شب داده است…

بخش هایی از رمان دژکوب

ھﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ، آﺳﻤﺎن ﻣﯿﻐﺮﯾﺪ و اﺑﺮھﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻣﯿﺒﺎرﯾﺪﻧﺪ ..ﻣﯿﺎن او ﺑﻮد ِ ﯾﺪن ِ آذر ﻣﺎه ، ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺪای ﺷﺎﻻپ و ﺷﻠﻮپ دو ِ در ﺷﮭﺮ ﻣﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺳﺮﻣﺎی ِ ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﭙﺶ ھﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی ﺳﯿﻨﮫ اش.. ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺪام ﺟﮭﻨﻤﯽ از ﺗﮭﺮان اﺳﺖ ..ﻗﺒﻼ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد؟ اﺻﻼ اﯾﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪه را دﯾﺪه ﺑﻮد؟؟ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ..ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ اﺻﻼ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﮫ دﯾﻮار ﺧﯿﺴﯽ ﺗﮑﯿﮫ داد ..از ﺷﺪت دوﯾﺪن زﯾﺮ ﺑﺎران دﯾﮕﺮ ﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف و آن ِ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ..ﻣﻮھﺎی ﺑﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪه از دو طﺮﻓﺶ را ﮐﮫ از زﯾﺮ طﺮف ﺗﺎب ﻣﯿﺨﻮرد داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺧﯿﺴﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد و ﻗﺪری ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺖ ..ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺸﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﻮا و اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯽ ھﻮا ﻣﺎﻧﺪ؟ ِ ﻣﯿﺎن ِ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ داﺋﻢ اﺧﻄﺎر ﻣﯿﺪاد ، ﺗﻨﮭﺎ دو درﺻﺪ ﺑﺎطﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎرش اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺲ ﺑﻮد .ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ او ھﻢ ﺑﺒﺎرد .ﺑﺎ ھﻤﺎن اﻧﺪک ﺷﺎرژ دﺳﺖ روی ﺻﻔﺤﮫ ی ﺧﯿﺲ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد: ! ُ _ ﻧﮫ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻦ ..ﻧﮫ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮدﯾﻦ ..ﺗﺮﻣﮫ ﻣﺮد ﯽ” ..ﻟﻌﻨﺘﯽ “ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﺷﯽ را ِ ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ھﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﮔﻮﺷ داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﺶ ﭼﭙﺎﻧﺪ .

دﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﺒﮫ ی دﯾﻮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﮫ دﺳﺘﯽ ﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﭼﻄﻮر ِ ﻣﺤﮑﻢ ﺟﻠﻮی دھﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻘﻼ ﮐﺮد زور ﻣﺮد ﺑ ﺑﻮد؟ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺻﻮات ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ِ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﮫ دوﯾﺪن ﻻ ﺑﮫ ﻻی ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ او را ﯾﺎﻓﺘﮫ زار زد “وﻟﻢ ﮐﻦ “اﻣﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ، ﺳﺮ و ﺗﻨﺶ داﺧﻞ ﭘﺮاﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﮔﺮﻓﺖ درھﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪ ..ﻗﻠﺒﺶ دوﺑﺎره ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎ ﺑﮫ در و : ﺳﯿﻨﮫ اش ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﺪ .ﻣﺮد دﺳﺖ روی ﭘﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ِ دﯾﻮار _ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻤﺠﯽ ..وﻟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ورزش ﻣﯽ ارزه! ﯾﺒﺎروﯾﯽ از داﺧﻞ آﯾﻨﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮏ ِ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﮫ رو ﺑﮫ رو دوﺧﺖ .زن ز زد: _ ﭼﻤﻮﺷﯿﺎ ..ﭼﻤﻮﺷﺎ ﺧﻮب ﺣﺎل ﻣﯿﺪن!

در ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ: _ ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻦ؟ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﺒﺮﯾﻦ ھﺎ؟ ﻧﮫ ﻧﻨﮫ ﺑﺎﺑﺎی ﭘﻮﻟﺪار دارم ..ﻧﮫ ھﯿﭻ ﮐﻮﻓﺖ دﯾﮕﮫ ای! ﮐﯿﻒ ﮐﻮﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ اش را روی ﭘﺎی ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاراﻧﮫ ﺑﺮاﻧﺪازش ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻮﺑﯿﺪ و از داﺧﻞ آﯾﻨﮫ ﺑﮫ راﻧﻨﺪه ی زن ﺧﯿﺮه ﺷﺪ: _ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ..ھﯿﭻ ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺗﻮش ﻧﯿﺴﺖ ..ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎم ..ﭼﺮا ﻧﻤﯿﺮﯾﻦ ﯾﮫ ﻧﻮن و آب دارش و ﺗﯿﻎ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﮐﺜﺎﻓﺘﺎ؟ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻧﻮری ﮐﮫ از ِ روی دﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ِ زن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺮ آﯾﻨﮫ ﻣﯿﺘﺎﺑﯿﺪ درﺧﺸﯿﺪ .ﺳﺮ ﮐﺞ ﮐﺮد و رو ﺑﮫ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ: _ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ..ﯾﺎ ﺧﻮدش و زده ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺖ وﻟﺶ ﮐﻨﯿﻢ. : ﺧﯿﺲ ﺗﺮﻣﮫ را از داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻤﺎر ﮔﻔﺖ ِ ﯿﺲ ِ ﻣﺮد اﻣﺘﺪاد ﮔ _ آک ﻧﯿﺲ ..ﺑﻮی ﺟﯿﮕﺮ ﻣﯿﺪه!

زن دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺗﺮﻣﮫ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزوی ﻣﺮد زد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ِ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ .ﺑﺎ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﯿﺸﮫ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد “ﮐﻤﮏ “زن راﻧﻨﺪه ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﺎﻗﻞ اﻧﺪر ﺳﻔﯿﮫ ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﺮد ھﺮ دو دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ: _ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺑﺎرون ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾﻢ ، ھﯿﭻ ﺧﺮی ﺻﺪات و ﻧﻤﯿﺸﻨﻮه .. ﺻﺪای ﻧﺎزت و ﻧﮕﮫ دار ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرت ﻣﯿﺎد ..ﻟﻤﺶ و دوس دارم ..وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ِ ِ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاد.. زن ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﺗﻮﭘﯿﺪ: _ اردﻻن ﺧﻔﮫ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺟﺎی زر زدن ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ! ﯽ اﺟﺎزه داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ِ ﺗﺮﻣﮫ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ زودﺗﺮ از اردﻻن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ، دﺳﺖ ﻣﺮد ﺑ ﯽ ، ﻧﯿﺸﮕﻮﻧﯽ از ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ِ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﺶ رﻓﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ ..ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ..ﻧﺎﻟﯿﺪ: _ وﻟﻢ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺬارﯾﻦ ﺑﺮم ..ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ﻧﯿﺴﺘﻢ.. : زن راﻧﻨﺪه ﮐﮫ ﻣﺪام ﻓﯿﻦ ﻓﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ، ﮐﻼﻓﮫ دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ِ _ ﺷﮭﻨﺎز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻐﺠﻐﮫ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر داره ..ﻋﻤﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻻل ﺑﻤﻮﻧﮫ! _ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﮫ!

دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد: _ ﺑﺪه ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﺷﺎرژر ﻣﯿﺨﻮره ﺑﮭﺶ! آن ھﺎ ﺑﻮد ..اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر ِی ِ ﻟﺮز ھﻤﮫ ی وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ ..ﺑﺪﺗﺮ از آن رﻓﺘﺎر ﻋﺎد ﮐﮫ آدم رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﺶ را ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ و زار زد: _ ﺗﻮ ﺧﻮدت دﺧﺘﺮی ..درک ﻣﯿﮑﻨﯽ ..ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪم.. ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟ ﺗﻮروﺧﺪا وﻟﻢ ﮐﻦ! زن راھﻨﻤﺎ زد و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮔﻮﺷﮫ ای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﮔﻔﺖ:

_ وﻟﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﺴﯿﻢ زودﺗﺮ از ﻣﻦ ﻗﺎﭘﺖ و ﺑﺪزده؟ ﻋﻤﺮا ﯾﮫ ھﻠﻮی دﯾﮕﮫ رو دو دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻤﺶ ﮐﻨﻢ! _ ھﻠﻮ ﭼﯿﮫ؟ ﻧﺴﯿﻢ ﮐﯿﮫ؟ ﺑﺨﺪا ﻣﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ..ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻦ؟ زن ﺑﮫ طﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﺼﺒﯽ ﯾﻘﮫ ی ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺷﺎل دور ﮔﺮدﻧﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻔﮫ ﺷﺪن ﺑﻮد .ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺳﺮخ زن وﺣﺸﺘﺶ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد. اﯾﻦ ِ ﺷﺐ زﯾﺮ ِ _ ده ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎرم ..ﺗﯿﺮم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﮫ ..ﻣﯿﺨﻮای ﺑﮕﯽ ﯾﺎزده ﯾﺖ زدی ﺑﯿﺮون ﺑﺮا ھﻮا ﺧﻮری؟ ﺑﺎ ﮐﺪوم ﮔﺮوه َ ﺑﺎرون ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ از ﺧﻮﻧﮫ دد ِ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ ﮐﮫ آدرس و اﺷﺘﺒﺎه اوﻣﺪی؟ ﺑﮭﺖ ﻧﮕﻔﺘﻦ اون ﭘﺎرک ﻣﺎل دار و دﺳﺘﮫ ی ﺷﮭﻨﺎزه؟ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺣﺮف ھﺎی زن ﻧﻤﯿﻔﮭﻤﯿﺪ ..ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﯽ ھﻮاﯾﯽ ﺑﻮد و درد ..ﻣﺮد ﺑﺎزوﯾﺶ را ﮐﺸﯿﺪ و رو ﺑﮫ زن ﻋﺼﺒﯽ ﮔﻔﺖ: ﻣﺚ ﺗﻮ آﺑﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ..ﺑﺎ ﯾﮫ ﻓﻮت ﭘﺲ ِ _ ﺑﺎز ﺗﻮ وﻗﺘﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﮓ ﺷﺪی ﻓﺮزان؟ اﯾﻦ ! ﯿﺪه ِ ِ ﻣﯿﻔﺘﮫ ..ﺧﺶ روش ﺑﯿﻔﺘﮫ ﺷﮭﻨﺎز ﺟﺮت ﻣ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﻘﮫ اش را رھﺎ ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ ..دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﯽ اش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯽ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ: _ ﺧﯿﻠﯽ زر ﻣﯿﺰﻧﮫ ..ﺧﻮدت ﺧﻔﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ! ران او ﮔﺬاﺷﺖ ..وﻗﺘﯽ ِ ﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ و دﺳﺖ روی ِ اردﻻن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ا ﺳﻔﯿﺪ دﻧﺪان ھﺎ و اﺑﺮوھﺎی ﮐﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻤﯿﺰش ، ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ ِ ﺧﻨﺪﯾﺪ ، ردﯾﻒ ﯿﺎﻓﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪس ِ ﺑﻮد ..ﺑﺎورش ﻧﻤﯿﺸﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮش ﻗ ﻣﯿﺰد .ﻣﺸﺘﺶ را ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﯿﺰی ﭼﯿﺰی را ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد .

اردﻻن ﺳﺮش را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮد و ﺧﯿﺮه ﺑﮫ ﻟﺐ ھﺎﯾﺶ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد: ﯽ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﮭﺖ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ..اﺻﻮﻻ ﺑﮫ ﺳﻮژه ھﺎی ﻓﺮزان دﺳﺖ ِ _ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺑ درازی ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ..وﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮﺟﻮ و ﻧﺎزی ..راه ھﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﮫ ! طﻮﻻﻧﯿﮫ…ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ؟ ِ ﯾﮫ ﺳﯿﺎﻧﺲ ﺧﺎﻟﮫ ﺑﺎزی ِ اﻧﺪازه ی ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﺧﻮدش را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .. ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺑﻮد! ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﮔﺬﺷﺘﮫ ..ﺟﺮات ﻧﻤﯿﮑﺮد ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد ..از ﻧﻔﺲ ھﺎی ﻣﺮد ﯿﺰﻧﺪ ..ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ھﻢ ﻧﻤﯿﮑﺸﯿﺪ ..ﺑﺎ ُ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﺮت ﻣ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﺑﺎره ﻧﺎﻟﯿﺪ: _ ﻣﻨﻮ ﮐﺠﺎ آوردﯾﻦ؟ ﺗﻮ رو ﺧﺪا وﻟﻢ ﮐﻨﯿﻦ… ﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد ..وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺪدا داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ِ ﻓﺮزاﻧﮫ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و در آھﻨ ﻧﺸﺴﺖ در را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و رو ﺑﮫ اردﻻﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ: _ ﻣﻦ ﺧﻤﺎرم ﺗﻮ ﭼﺘﮫ؟ دھﻨﺶ و ﺑﮕﯿﺮ ﺟﯿﻎ و داد ﻧﮑﻨﮫ! اﺷﮏ را آﻧﻘﺪر ﻣﺼﺮاﻧﮫ در ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ ﻣﯿﺴﻮﺧﺖ .از ﺧﺪا ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮد ..ﭼﺮا اﻣﺸﺐ؟ ﭼﺮا دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺸﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻋﮭﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ
اﺷﮏ ﻧﺮﯾﺰد؟ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻔﮭﻤﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه؟ اﺻﻼ ﮔﺮﯾﮫ ﭼﮫ ﺳﻮدی داﺷﺖ؟

ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﺮزﯾﺪ رو ﺑﮫ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ! ﯾﺰت ﺑﺬار ﺑﺮم ِ _ ﺟﻮن ﻋﺰ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻮاب ﺷﻨﯿﺪن دﺳﺖ ﻣﺮد دوﺑﺎره روی دھﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎ ِ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ روﺷﻦ ﺷﺪ ، ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻠﻔﺖ از داﺧﻞ ِ . ﺳﻤﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ِ _ ﺑﺎز از ﮐﺪوم ﮔﻮری اوﻣﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ دوﺗﺎ ﮐﮫ ﮔﻨﺪ زدﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻣﺎ؟ ﻣﺒﻞ رو ﺑﮫ روﯾﯽ وﻟﻮ ﺷﺪ ..ﻧﮕﺎه ِ اردﻻن ﺗﺮﻣﮫ را روی ﻣﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮدش روی ی اﺷﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی زﯾﺒﺎ و ﻣﺠﻠﻞ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ ..ﻟﻮﺳﺘﺮ ھﺎی طﻼﯾﯽ و ِﺗﺮﻣﮫ از ﭘﺲ ﭘﺮده ﺑﺰرگ …دو راه ﭘﻠﮫ ی ﻣﺎرﭘﯿﭻ رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و دو ﻓﻀﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺖ ﻣﺒﻞ از از ﺷﺪت ﺗﺮس و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯿﺨﻮرد .دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ِ ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ..دﻧﺪان ھﺎﯾﺶ زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ زد و ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﮫ ای ﺳﺮﻣﺎ زده ﺑﮫ اطﺮاف ﺧﯿﺮه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺶ روی ﭘﺎھﺎی ﮐﺸﯿﺪه ای ﮐﮫ از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ .زن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ آراﻣﺶ از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﮐﺸﯿﺪه و ﻻک زده اش ﺑﻮد و ﺷﻠﻮارک ﺗﻨﮓ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺼﻔﮫ و ﻧﯿﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻣﻮھﺎی طﻼﯾﯽ اش را روی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد . ﯿﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ِ ﻟﺒﺨﻨﺪش ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ و در آن ﻟﺤﻈﮫ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ دﻧ دﻟﭽﺴﺐ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و اﺧﻢ ظﺮﯾﻔﯽ رو ﺑﮫ اردﻻن ﮐﺮد.

_ ﻧﮕﻔﺘﻢ آدم ﺑﺎﺷﯿﻦ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ وﺿﻌﯿﮫ؟ اردﻻن ﭘﻮزﺧﻨﺪ زد و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ. .. ﯿﺸﮫ ھﺮ ﭼﯽ ﭼﻤﻮﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﻮرت ﻣﯿﺨﻮره ِ _ ﻣﺚ ھﻤ ِ ﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ﺑﮫ طﺮف ِ ﺳﺎﻋﺪش را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و رد ﭼﻨﮓِ ﺗﺮﻣﮫ روی دﺳﺘﺶ اﺧﻢ زن را ﺑ ﺗﺮﻣﮫ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و دوﺑﺎره ﻟﺒﺨﻨﺪ زد. _ ﺑﺪه ﻣﮕﮫ؟ زن ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺸﯽ ﺑﺎﺷﮫ !ﻓﺮزان ﮐﻮ؟ _ دﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد ..رﻓﺖ ﺑﺰﻧﮫ روﺷﻦ ﺷﮫ! ﯿﺪه ی ﺗﺮﻣﮫ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻣﻮھﺎی ﺧﯿﺴﺶ را از روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﮐﻨﺎر ِ روی ﺻﻮرت ﺗﺮﺳ زد: _ ﭼﻘﺪر ﻧﺎزی ﺗﻮ…ﺧﻮﺑﯽ ھﺎﻧﯽ؟ ﭼﺮا ﻣﯿﻠﺮزی؟ : ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ در ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖِ ﺗﺮﻣﮫ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﯾﮏ _ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﮫ ﮐﺪوم ﺟﮭﻨﻤﯿﮫ؟ ﭼﺮا وﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻦ ..ﭼﺮا ﻣﻨﻮ آوردﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ؟ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن آدم رﺑﺎﯾﯿﮫ ..اﮔﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻔﮭﻤﻦ.. زن دﺳﺘﺶ را دور ﺑﺎزوی ﺗﺮﻣﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﮐﺮد و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﮔﻔﺖ: _ ھﯿـــﺲ !آروم ھﺎﻧﯽ ..ﻣﯿﺪوﻧﻢ اﻵن اﻋﺼﺎﺑﺖ ﺧﻮرده ..ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﯽ ..ﺣﺴﺎﺳﯽ ..ﺑﯿﺎ ِ ﺣﻤﻮم داغ ﺑﺮات ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ..ﺟﯿﻎ و داد ﮐﻨﯽ دﺧﺘﺮا ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻦ ..اوﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ِ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﮫ ﻣﮭﺮﺑﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺎ!

دﺳﺘﺶ را ﮐﮫ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ، اردﻻن از ﭘﺸﺖ ﺑﺎزوﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .زن ﭘﻮﻓﯽ ﮐﺮد و رو ﺑﮫ اردﻻن ﮔﻔﺖ: _ ﺑﺒﺮش ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﯿﺎم ..ﻧﺬار زﯾﺎد ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﻨﮫ! ھﻨﻮز ﺣﺮف زن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﺟﯿﻎ و دادش ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﮫ ی ﺑﺰرگ ﭘﯿﭽﯿﺪ .اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺟﺜﮫ ی رﯾﺰی داﺷﺖ و آﻧﻘﺪر ﺳﺒﮏ ﺑﻮد ، ﮐﮫ ﺑﯽ دردﺳﺮ و ﺳﺨﺘﯽ در . ﯽ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷﺪ و از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ِ ِآﻏﻮش اردﻻن ، ﻣﺜﻞ ﭘﺮ ﮐﺎھ

ﯿﮏ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ اش را ِ اﯾﺮج ﺑﺎ ﺧﻨﺪه دو آس دل و ﭘ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ی ﺑﮭﺮاد دوﺧﺖ. _ ﯾﺎ ﺣﻮاس ﻧﺪاری ..ﯾﺎ داری آواﻧﺲ ﻣﯿﺪی ..وﮔﺮﻧﮫ اﯾﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ از ﺗﻮ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد! ﺑﮭﺮاد ﮔﻮﺷﮫ ی ﻟﺒﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻧﮕﺎه ﭘﺮ اﺧﻤﺶ را ﺑﮫ ﮐﺎرت ھﺎﯾﺶ دوﺧﺖ .آن ھﺎ را روی ﻣﯿﺰ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﯾﺮج ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪ. _ ﮐﺠﺎ؟ ﮐﺶ و ﻗﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﺶ داد و دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را از ﭘﺸﺖ روی ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ طﺮف . ﯾﺪ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ِﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و ﺑﮫ ﺑﺎران ﺷﺪ _ ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺲ! . ﺗﻮ ﺟﻠﻮ ﺗﺮه ..ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ اذﯾﺖ ﻧﮑﻦ ِ _ ﺑﺎﺑﺎ ده دور دﯾﮕﮫ ھﻢ ﺑﺒﺎزی ﺑﺎزم ﺟﯿﺐ از ﮔﻮﺷﮫ ی ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﺳﮑﻨﺎس ھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ: _ ﺑﺮﺷﻮن دار اون ﭘﻮل ﺧﻮردا رو.. ھﺮﺑﺎر ﻣﺚ دﺧﺘﺮ ﭘﻮﻻ رو ِ .. ی ﮐﻦ ِ _ ﺑﮭﺮاد ﯾﮏ ﺑﺎرم ﺷﺪه ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدوﻧﯽ ..اﯾﻨﺠﻮری ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه! ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق اﻋﺼﺎﺑﺶ ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺖ و ﻏﺮق اﻓﮑﺎرش ﺑﯽ ﺣﻮاس زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد: _ ﻗﺮار ﺑﮫ ﺑﺎزی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﺧﻮدﺗﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ.. ِ اﯾﺮج ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎد .رو ﺑﮫ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎران ﮔﻔﺖ ُ ُ: _ ﭼﮫ آﺳﻤﻮن ﻗﻠﻨﺒﮫ ای ..ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ دﯾﮕﮫ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎد! ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺟﺪی اش را ﺑﮫ اﯾﺮج دوﺧﺖ و ﺑﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﮔﻔﺖ: ! ﺣﺮف ﺧﺎن ﯾﮑﯿﮫ ..ﺑﮕﮫ ﻣﯿﺎم ، ﻣﯿﺎد ِ _ اﯾﺮج اﺑﺮو ﺑﺎﻻ داد: _ ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ..ﮐﺴﯽ ﺑﮭﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﺗﻮ اﻋﺼﺎب ﺧﻮدت و آک ﻧﮕﮫ دار!

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان دژکوب
5 (100%) 1 vote
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید Download
501 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.