سرچ دانلود

دانلود رمان به رنگ شب نوشته ی اعظم طیاری برای موبایل و کامپیوتر - سرچ دانلود

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

دانلود رمان به رنگ شب

دسته بندی : دانلود رمان تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

دانلود رمان به رنگ شب

دانلود رمان به رنگ شب

رمان به رنگ شب رمانی نوشته ی اعظم طیاری در سبک عاشقانه و اجتماعی است و در ۳۱۸ صفحه نوشته شده است. امروز در وبسایت سرچ دانلود این رمان زیبا را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای دانلود رمان به رنگ شب از اعظم طیاری به ادامه مطلب مراجعه کنید.

قسمت هایی از متن رمان به رنگ شب

اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻓﻀﺎی ان را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد. اﻧﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روزﻫﺎ در اﻧﺠﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎزه واردی در ﺑﺪو ورود از ﺑﻮی ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه ان ﻣﺸﻤﺌﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺳﺮوش ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ در اﯾﻨﻪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺎب دﻟﺶ ﻧﺒﻮد و ارزو ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎی ﻧﮕﺬارد. وﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺖ.ﺣﮑﻢ ﭘﺪر ﺑﻮد و ﺑﺲ.ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ اش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد و ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮏ ﻫﺪر اﯾﻨﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازد روی ﺗﺨﺖ وﻟﻮﺷﺪ. ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ را از ﮔﻮﺷﻪ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ . در ﭼﻬﺮه ﺟﺬاب و ﻣﺮداﻧﻪ اش ﻏﻤﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻻﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﺮوغ و درﺧﺸﺶ از ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮔﯿﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد. ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ ازﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺪر ﻣﻮﻓﻖ و او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از دﺧﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺒﺶ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد. در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای در او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺳﯿﮕﺎر را در زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدرش ﺷﯿﺮﯾﻦ ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ و ﮐﺮواﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎن او در دﺳﺖ داﺷﺖ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ: – ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟ ﭼﻪ ﺧﺒﺮه!…ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻤﻮم اﺗﺎﻗﺖ رو ﭘﺮ ﮐﺮده! وﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوش اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد او در اﻣﯿﺨﺖ. -ﭼﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ وﻟﻮ ﺷﺪی روی ﺗﺨﺖ؟…اﻻن ﭼﺮوک ﻣﯿﺸﻪ ﻫﺎ. و ﻏﺮوﻟﻨﺪﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ ﭘﺬده ﻫﺎی اﺑﯽ ﮔﻠﺪار را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز و ﻫﻮای اﻟﻮده و ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ. ﻗﺪری ﺧﺸﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻠﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮوش ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﺰد اﺳﭙﺮی ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ: – ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻋﻄﺮو اودﮐﻠﻦ ﺑﺰﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺴﺨﺮه رو دود ﻣﯿﮑﻨﯽ. اﮔﻪ ﭘﺪرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﺸﻪ ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮن ﻣﯽ ده. ﺳﺮوش ﮔﻮﯾﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺤﻪ ﺳﻌﯽ در دزدﯾﺪن ﻧﮕﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ: – ﻣﺎدر ﺑﺲ ﮐﻦ … ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﺲ ﮐﻦ. و اﻣﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻼﻓﻪ اﻧﮕﺸﺖ روی ﻟﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ: ﻗﺮار ﺷﺪ دﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺶ رو ﻧﺰﻧﯿﻢ…ﺧﻮب؟ ﻟﺒﻬﯽ ﺳﺮوش رﺋﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎدر ﺳﺮ ﺧﻮرد و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮔﻔﺖ: ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ درﮐﻢ ﮐﻨﯽ…ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﺗﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدت ﭘﺎره ﺗﻨﺖ. ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻼﻓﻪ ﺟﻮاب داد ﻣﯽ دوﻧﻢ ﻣﯽ دوﻧﻢ وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﻮدت زﯾﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﯽ…ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺲ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻮرو دارم ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺟﻮﻟﻮی ﭘﺪرت ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ. -ﺑﺎﺷﻪ وﻟﯽ ﺧﻮدت ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪر ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮی ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺴﺨﺮه دادم.اﮔﻪ اون ﺳﮑﺘﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ رو ﻧﮑﺮده ﺑﻮدی ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ادا ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﺗﻮی ﮔﻞ ﺑﻤﻮﻧﻢ وﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﭘﺪر ﻧﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻪ. -وﻟﯽ ﭘﺪرت ﻓﻘﻆ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮاد و ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯿﺰی در ﺳﯿﻤﺎ دﯾﺪه ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻫﻤﺴﺮی ﺗﻮرو داره ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﻤﻨﯽ و ﭘﺪر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ. واﻻ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﻋﺮوﺳﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎ.ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﭘﺴﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺸﻪ . ﺳﺮوش ﺑﺎﮐﻼﻓﮕﯽ اﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ.ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﻮل اﺗﺎق را ﻗﺪم زدﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﺑﻮد. از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد دﺳﺖ در ﻫﻮا ﭼﺮﺧﺎﻧﺪو ﮔﻔﺖ:

– ﭘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺳﯿﻤﺎ رو ﺗﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺳﯿﻤﺎ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺶ ﮐﻨﻢ… ﻣﻄﻤﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﺮﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ. -ﻧﻪ ﭘﺴﺮم ! ﺑﻌﺪ از ازد.اج وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ رو ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی ﮐﻢ ﮐﻢ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻪ از ﺳﺮت دور ﻣﯿﺸﻪ… ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻮن ﺑﯿﺎد. -ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﯿﺐ داره اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻬﺶ ﻧﺪارم. ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺑﺮواﻧﺲ را ﮔﺮه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺣﺮف ﭘﺪرﺗﻪ اون ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاد ﻣﺜﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻪ. اﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎدر ﺳﺮوش را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺗﺶ ﺑﺲ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ. – ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎﺷﻪ… دﯾﮕﻪ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻢ . ﺗﻤﻮم… ﺧﻮﺑﻪ؟ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺪری ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮔﻔﺖ: – ﭘﺎﺷﻮ ﭘﺴﺮم… ﭘﺎﺷﻮ ﯾﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺑﺰن و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ… زود ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻨﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺪم ﺑﺨﻮری ﺷﺎﯾﺪ ﺳﮕﺮﻣﻪ ﻫﺎت ﺑﺎز ﺑﺸﻪ .ﺳﺮوش از روی اﺟﺒﺎر ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻟﺐ راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: – ﭼﺸﻢ ﻣﺎدر.ﺗﻮ ﺑﺮو ﻣﻦ ﻫﻢ اﻻن ﻣﯿﺎم. -اﻓﺮﯾﻦ. ﺣﺎﻻ ﺷﺪی ﭘﺴﺮ ﺧﻮب ﺧﻮدم. ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﻗﺮار ﺳﺮوش دﻧﺒﺎل ﻣﺎدر ﺑﻮد .ﺻﺪای ﺧﺴﺘﻪ و ﻏﻢ زده اش ﺷﯿﺮﯾﻦ را در اﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻮﻗﻒ ﮐﺮد: ﻣﺎﻣﺎن. -ﺟﺎﻧﻢ. ﺳﺮوش راﻫﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻼﻓﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزاﻧﯽ ﮔﻔﺖ: -ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ … ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدم رو ﺳﭙﺮدم دﺳﺖ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ…ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ازش ﻓﺮار ﮐﺮدم. ﻧﮕﺎه ﭘﺮ ﺣﺴﺮت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﺶ دراﻣﯿﺨﺖ و ﺑﯽ ﮐﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪ.ﺑﺪون ﺷﮏ در وﺟﻮد او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮد . ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺣﺮف ﺷﻨﻮ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽ زد و ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ازدواج را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ او ﻫﻤﺴﺮش را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه روی ﺣﺮف او ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ.

جهت دانلود رمان به رنگ شب از لینک های زیر استفاده کنید.

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان به رنگ شب
4 (80%) 1 vote
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید Download
526 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.