سرچ دانلود

دانلود رمان آیه های جنون - سرچ دانلود

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانلود رمان آیه های جنون

دسته بندی : دانلود رمان تاریخ : یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود رمان آیه های جنون

دانلود رمان آیه های جنون

رمان آیه های جنون یک رمان بسیار زیبا به قلم لیلی سلطانی میباشد که هم اکنون نیز درحال تایپ بوده و در کانال تلگرام منتشر میشود. این رمان زیبا را میتوانید در ادامه از وبسایت سرچ دانلود دریافت کنید.

رمان آیه های جنون تلگرام

آرام چشمانم را باز میڪنم،با چشم هاے خواب آلود اطرافم را دید میزنم،نشستہ روے زمین خوابم بردہ!
خمیازہ اے میڪشم و دستم را میان موهایم مے لغزانم،دست راستم را روے تخت میگذارم و بلند میشوم.
بہ سمت در میروم،چشم هاے نیمہ بازم را بہ در مے دوزم و دستگیرہ را مے فشارم،با قدم هاے بلند بہ سمت آشپزخانہ قدم برمیدارم.
با قدم هاے تندم ڪنارہ هاے شلوار نخے گشاد مشڪے رنگم تڪان میخورد.
سردے سرامیڪ ها حالم را خوب میڪند!
مثل خودم هستند!
سرد،
بے روح!
چشمانم را ڪامل باز میڪنم و سرم را ڪمے پایین مے اندازم.
زل میزنم بہ شڪم برآمدہ ام ڪہ از زیر بلوز مشڪے خودنمایے میڪند.
نگاهم را از شڪمم میگیرم.
نزدیڪ آشپزخانہ میرسم،میخواهم وارد آشپزخانہ شوم ڪہ صداے فریاد ڪشیدن پدرم مے آید.
چند ثانیہ بعد صداے مادرم هم بلند میشود،مدام اسم من را میگویند.
باز دعوا بر سر من!
بدون توجہ وارد آشپزخانہ میشوم و بہ سمت یخچال میروم.
عادت دارم!
در یخچال را باز میڪنم و از طبقہ ے اول شیشہ ے شڪلات صبحانہ را برمیدارم.
صداے پدرم بلندتر میشود.
پوفے میڪنم و نگاهے بہ ڪابینت ڪنار ظرف شویے مے اندازم.
جا قاشقے روے آن ڪابینت بود،میخواهم بہ سمتش بروم ڪہ درد بدے زیر دلم مے پیچید.
دست آزادم را زیر شڪمم میگذارم و ڪمے خم میشوم.
صورتم از شدت درد درهم رفتہ!
نہ الان وقتش نیست!
صداے پدرم دوبارہ اوج میگیرد.
شیشہ ے شڪلات صبحانہ از دستم مے افتد،هم زمان با افتادنش آخ بلندے میگویم و روے زمین مے نشینم.
صداے “چے بود” پدرم مے آید.
صداها توے گوشم میپیچید!
صداے قدم هاے ڪسے ڪہ با عجلہ بہ سمت آشپزخانہ مے آید.
صداے خندہ هاے روزبہ ڪنار گوشم!
صداے آن مامور لعنتے!
صداے فریاد مادرم!
درد امانم را بریدہ،روے زمین دراز میڪشم.
صداها بیشتر مے شود.
صداے تاپ تاپ هاے قلب موجود زندہ اے ڪہ توے شڪمم بود.
دوبارہ صداے نگران مادرم:آیہ!مامان!
صداے ملتمس و بغض آلود روزبہ ڪنار گوشم:آیہ غلط ڪردم!
صداے گریہ هاے مریم!
صداے دلدارے دادن هاے نساء!
صداے خندہ هاے نورا و شیطنت هایش!
آخ نورا…!
زیر لب نامش را زمزمہ میڪنم:نورا…!
انگار مثل همیشہ میگوید:چے میگے فسقلے؟!
بغضم گلویم را میفشارد.
نفس هایم بہ شمارہ مے افتدند،محڪم لبم را مے گزم.
صداے فریاد یاسین پردہ ے گوشم را مے دَرَد:آبجے!آبجے چے شدے؟
و باز صداے تاپ تاپ هاے قلب آن موجود زندہ!
حضور مادر و برادرم را ڪنارم احساس میڪنم،نمیتوانم جوابشان را بدهم!
حرف هاے یڪ پرستار یادم مے آید،سریع روے پهلوے چپ میخوابم.
بخاطرہ آن موجود زندہ.
پدرم با عجلہ ڪنارم مے نشیند،یاسین التماس میڪند بلند بشوم!‌
همہ ے صداها قطع میشوند،هیچ صدایے نمے آید جز صداے تاپ تاپِ قلبش!
صداے قلب پسرم…
با چشمان نیمہ باز بہ مادرم خیرہ میشوم،دستم را میفشارد.
_چقد گفتم تو خودت نریز!تو این شیش ماہ یہ قطرہ اشڪ نریختے!
سپس بلند میگوید:یاسین زنگ زدے بہ آمبولانس؟!
مے خواهم مثل همیشہ بہ حرفش گوش ڪنم،قطرہ ے اشڪے از گوشہ ے چشم راستم مے چڪد.
یڪ قطرہ اشڪ!
بعد از شش ماہ!
نہ بعد از شش سال!
خوابم مے آید!
قطرہ هاے اشڪ آرام روے گونہ هایم سر میخورند،چشمانم را مے بندم…!
صداے آخر گوشم را ڪَر میڪند:تو آیہ ے جنون منے…آیہ…!

_آیہ!
با شنیدن صداے پدرم ڪہ بلند نامم را صدا زد شیشہ ے استون از دستم افتاد!
لبم را بہ دندان گرفتم و با دلهرہ بہ شیشہ ے استونے ڪہ روے فرش افتادہ بود نگاہ ڪردم.
سریع روے زانو خم شدم و شیشہ را برداشتم!
با استرس نگاهے بہ در انداختم مبادا ڪسے بیاید!
دستے بہ فرش ڪشیدم،خیس شدہ بود اما بو نمیداد!
بوے استونش تند نبود.
صداے پدرم نزدیڪ تر شد!
-مگہ با تو نیستم دختر؟!
سریع بلند شدم!
شیشہ ے استون را در مشتم فشردم.
نگاهم بہ ڪولہ ے قهوہ اے رنگ مدرسہ ام ڪہ ڪنار دیوار بود افتاد.
زیپش باز بود،نفسے ڪشیدم و استون را داخل ڪولہ انداختم!
در اتاق باز شد.
شوڪہ شدم و هین بلندے گفتم.
بہ سمت در برگشتم.
پدرم با اخم نگاهم‌ ڪرد و خشڪ گفت:چتہ؟! جن دیدے؟!
دستانم را پشت ڪمرم گذاشتم.
احساس میڪردم اگر دستانم را ببیند متوجہ خواهد شد ڪہ لاڪ زدہ بودم!
آب دهانم را قورت دادم و گفتم:ببخشید!
دختر بے سر و زبانے نبودم نہ!
همیشہ سعے میڪردم احترام پدر و مادرم با اینڪہ خیلے تضاد داشتیم را نگہ دارم.
با اینڪہ پدرم ظلم میڪرد!
پدر بود و احترامش واجب‌.
من،آیہ اے ڪہ هزار متر زبان داشت و عصیان گر بود بہ قول مادرم براے پدرم آهوے رامے بودم!
پدرم تشر زد:بیا برو دیگہ!
بہ خودم آمدم همانطور ڪہ ڪولہ ام را برمیداشتم با ملایمت گفتم:چشم بابا جونم.
سرم پایین بود نگاہ سنگین پدرم را حس میڪردم.
بدنم ڪمے سرد شدہ بود،با قدم هاے بلند بہ سمت رخت آویز رفتم.
ترسو نبودم،از فریادها و ڪتڪ زدن هایش نمے ترسیدم از حرمت بین مان میترسیدم!
مخصوصا منے ڪہ تحمل حرف غیر منطقے نداشتم و نمیتوانستم ڪم بیاورم.
هفدہ سالہ بودم و سرم داغ!
از طرفے اعتقاداتم اجازہ ے تندے با پدرم را نمیداد.
چادرم را برداشتم و جلوے صورتم باز ڪردم.
پدرم هنوز ایستادہ بود!
چادرم را سر ڪردم،در حالے ڪہ ڪِشِ چادر سادہ ام را دور سرم تنظیم میڪردم بہ سمت در رفتم.
از ڪنار پدرم رد شدم و بلند گفتم:خدافظ!
چادرم‌ مرتب بود،دستے هم بہ جلوے مقنعہ ے سرمہ اے رنگم ڪشیدم.
وارد پذیرایے شدم،نورا خواهرم بہ پشتے قهوہ اے و ڪرم رنگ تڪیہ دادہ بود،حدود بیست سے تا ڪانوا دور خودش انداختہ بود و مرتب شان میڪرد.
مادرم در حالے ڪہ دستش را روے ڪمرش گذاشتہ بود از حیاط وارد خانہ شد و گفت:ناهار خوردے؟
نگاهش ڪردم و گفتم:آرہ مامانے!
ڪش و قوسے بہ بدنش داد و خستہ گفت:پس برو تا دیرت نشدہ!
بدون حرف سرم را تڪان دادم،بہ سمت نورا برگشتم و
دستم را برایش تڪان دادم و گفتم:خدافظ آبجے!
سرش را بلند ڪرد،همانطور ڪہ ڪانواے قرمز رنگے را میپیچید گفت:بہ سلامت فسقلے!
نگاہ سرزنش گرانہ اے نثارش ڪردم و وارد حیاط شدم.
در ظاهر دوست نداشتم مرا ڪوچڪ خطاب ڪند،اما عاشق همین فسقلے گفتن هایش بودم!
عاشق شیطنت هاے مظلومانہ اش!
پنج خواهر و برادر بودیم،مریم،نساء،نورا و من!
یاسین برادرم از ما جدا بود!
پسر بود و مایہ ے افتخار پدر!
مادربزرگم براے نام گذارے همہ قرآن باز ڪردہ بود بہ جز من!
متفاوتشان بودم!
بعدها فهمیدم آن ها واقعا سورہ بودند و
من آیہ هایشان!
نشانہ شدم!
زمزمہ ام ڪردند!
آیہ بودم،او چہ خطابم ڪرد؟!
آیہ ے جنون!
بار اولے ڪہ این حرف را شنیدم نفهمیدم یعنے چہ!
یاسین هفت سالہ ساڪت در حالے ڪہ ڪیفش را در بغل داشت ڪنار در حیاط ایستادہ بود.
ڪتونے هاے مدل جین آل استارم ڪنار پادرے جفت بود،بے حوصلہ براشان داشتم و با عجلہ پا ڪردم.
ڪولہ ام را روے شانہ ے راست انداختم،نگاهے بہ حیاط لختمان و دیوارهاے سیمانے اش انداختم و
بہ سمت یاسین رفتم.
_بیا یاسین!
بہ سمتم دوید و دستم را محڪم گرفت،با لبخند دندان نمایے گفت:بریم آبجے!
دلم برایش ضعف رفت،با لبخند خم شدم و گونہ اش را بوسیدم.
خیلے دوستش داشتم،تحت تاثیر رفتار تبعیض آمیزانہ و پسر دوستانہ ے پدرم لوس و قلدر نشدہ بود.
در را باز ڪردم،باهم وارد ڪوچہ شدیم.
در ڪوچہ پرندہ پر نمیزد،فقط چند بنا و مهندس ڪہ تازگے ها براے ساخت یڪ مجتمع مسڪونے خانہ هاے رو بہ روے ما را خریدہ بودند مشغول صحبت و نگاہ ڪردن بہ نقشہ بودند.
خانہ یمان در یڪے از محلہ هاے متوسط تهران بود،وضع مالے متوسط اما گویے فقیر!
پدرم عقاید خودش را داشت،پول خرج نمیڪرد.
اهل اسراف نبود!
بہ قول خودش آرزوے دختر ڪہ نداشت چهارتایش آن هم پشت سر هم نصیبش شد!
یاسین بسش بود!
اختلاف سنے هر چهارتایمان دوسال دوسال بود.

خواهر اولم مریم بیست و سہ سالہ بود و یڪ پسر سہ سالہ داشت!
نساء خواهر دومم باردار بود.
هردو تا اول دبیرستان درس خواندہ بودند و ڪمے بعد از ترڪ تحصیل ازدواج ڪردند.
تقریبا اجبارے!
نورا نوزدہ سالہ بود و دیپلم ریاضے داشت.
همہ میگفتند مخ است!
گاهے خودش صدایش را ڪلفت میڪرد و مثل لات ها میگفت:نورے بے مخ!
او لات بازے درمیاورد و من و یاسین غَش غَش میخندندیم.
او میگفت نورے،پدرم میگفت نورے،مادرم مے گفت نورے،همہ مے گفتند نورے
من سر این هم لج داشتم میگفتم نورا!
چونن نامش در شناسنامہ نورا بود،برایش ڪہ قرآن باز ڪردند سورہ ے نور آمدہ بود،ثبت احوال پسوند “ا” بہ اسمش داد.
مخ بودن بہ چہ دردش میخورد وقتے بہ “مخش” بها نمیدادند!
تازہ نامزد ڪردہ بود و از آرزوهایش تا حدے گذشتہ بود!
آرزو نہ!
رویاهایش!
خیلے از چیزهاے سادہ براے ما رویا بود!
نورا شانس آورد پدرم پسرے سر بہ زیر و فرهنگے را برایش انتخاب ڪرد.
دیوانہ ے “طاها” یا بہ قول خودش آقاے معلمش بود.
تصمیم داشت بعد از برگزارے مراسم عروسے بہ ڪمڪ طاها درسش را ادامہ بدهد.
من هم دختر ڪوچڪ خانوادہ و خوش قدم!
خوش قدم بودم چون بعد از من یاسین بدنیا اومد!
البتہ با دہ سالہ اختلاف سنے!
سال آخر دبیرستان را میگذراندم،
با خواهرهایم ڪمے فرق داشتم میخواستم ڪمے بجنگم!
بہ اندازہ یڪ ڪنڪور دادن!
زیر بار خانہ ے شوهر نمیرفتم!
پدرم عقیدہ داشت دانشگاہ براے دختر خوب نیست و چشم و گوشش را باز میڪند،دیپلمم را میگرفتم بَسَم بود!
ولے من عاشق رشتہ ے تحصیلے ام “علوم انسانے” بودم،میخواستم حقوق بخوانم،منِ ناحق دیدہ حق بگیرم!
براے خودم زندگے ڪنم،اختیارم دست خودم باشد،حسرت چند تڪہ لباس رنگے یا لاڪ زدن در خانہ بخاطرہ تعصبات پدرم روے دلم نماند!
رسیدیم سر ڪوچہ،یاد شیشہ استون افتادم!
ڪمے با سطل زبالہ ے آبے رنگ فاصلہ داشتیم،
ڪولہ ام را از روے دوشم برداشتم و و آرام دست یاسین را رها ڪردم!
زیپ ڪولہ را باز ڪردم و شیشہ را برداشتم.
نزدیڪ سطل زبالہ شدم،بوے زبالہ ها زیر بینے ام پیچید اخم هایم بخاطرہ استشمام بوے بد درهم رفت با دست چادرم را روے بینے و لب هایم ڪشیدم،استون را داخل سطل زبالہ ے آبے رنگ انداختم.
همہ ے این گانگستر بازے ها براے یڪ لاڪ زدن در خانہ بود!
پدرم اسلام خودش را داشت،من اسلام خودم را!
دوبارہ با یاسین راہ افتادیم،باد از پشت چادرم را بہ بازے گرفت.
ڪمے سرم را عقب برگرداندم تا چادرم را جمع ڪنم،سرم را ڪہ برگرداندم دیدم گود بردارے خانہ ها شروع شدہ….

نگاهم را بہ ڪتونے هایم دوختہ بودم و آرام قدم برمیداشتم،معمولا در خیابان رو بہ رویم را نگاہ میڪردم اما خستگے مدرسہ و ڪمے سردرد اجازہ ے سر بلند نگہ داشتن بهم نمیداد.
با لذت روے برگ ها پا میگذاشتم،از صداے خش خشان خوشم مے آمد.
رسیدم نزدیڪ ڪوچہ،سرم را بلند ڪردم و با یڪ دست بند ڪولہ ام را گرفتم،ڪوچہ مان معمولا خلوت و آرام بود‌.
نگاهے بہ دو پیرمردے ڪہ سر ڪوچہ ایستادہ بودند انداختم.
یاسین همراهم از مدرسہ برنگشت،با دوستانش رفت فوتبال.
چیزے نگفتم میدانستم پدرم بہ او گیر نمیدهد،اما ڪافیست من ڪہ ساعت پنج و نیم عصر تعطیل میشدم بیشتر از یڪے دو دقیقہ تاخیر داشتہ باشم!
نفس عمیقے ڪشیدم،هوا داشت تاریڪ میشد.
آبان ماہ عجیب برایم دلگیر بود،حتے دلگیرتر از جمعہ ها!
تنها شادے آن سال ام این بود ڪہ اردیبهشت ماہ هجدہ سالہ خواهم شد.
فقط براے یڪ سن خوشحال بودم!
براے یڪ حق انتخاب!
براے چیزے بہ نام “سن قانونی”!
هجدہ سالگے براے خیلے از دختران هم سن من همین بود،رسیدن بہ سن قانونے،راے دادن،بلافاصلہ بعد از روز تولدت گواهینامہ گرفتن!
یڪ دلخوشے ڪوچڪ!
یڪ سنے ڪہ انتظارش را میڪشے و سریع تبش میخوابد!
اما براے من مهم ترین سال زندگے ام شد!
فارق از یڪ “سن قانونی”
و سن جنگیدنم.
سالے ڪہ ڪنڪور میدادم و هرطور شدہ قانون هاے پدرم را میشڪستم و بہ دانشگاہ میرفتم!
همیشہ در مغزم هڪ شد.
شاید هم از همان هفدہ سالگے ام شروع شد.
از همان زمانے ڪہ…..
خواستم از ڪنار پیرمردها رد بشوم ڪہ صدایے متوقفم ڪرد:آیہ!
سرم را برگرداندم،مطهرہ هم ڪلاسے ام بود.
متعجب نگاهش ڪردم و گفتم:اینجا چے ڪار میڪنے؟!
نفس نفس میزد،گونہ هایش سرخ شدہ بود.
همانطور ڪہ نفس میگرفت شمردہ شمردہ گفت:داشتم۰۰۰داشتم۰۰۰
مڪث ڪرد و با انگشت اشارہ ڪوچہ ے سمت چپمان را نشان داد سپس ادامہ داد:داشتم میرفتم خونہ مون.
دوبارہ مڪث ڪرد،نفس عمیقے ڪشید:تازہ اومدیم اینجا،دیدم هم مسیریم تعجب ڪردم!
نگاهے بہ ڪوچہ شان انداختم و گفتم:بہ محلہ ے جدید خوش اومدید!
لبخند گرمے زد و گفت:مرسے راستے بابامم ڪوچہ ے شما قرارہ ڪار ڪنہ!یعنے بناس براے ساخت مجتمع مسڪونے.
سرم را بہ سمت ڪوچہ ے خودمان برگرداندم و گفتم:اتفاقا خونہ ے ما رو بہ روے محل ڪار پدرت میشہ،پلاڪ بیست و یڪ!
دوبارہ سرم را بہ سمت مطهرہ برگرداندم:هروقت دوست داشتے بیا پیشم!
نگاهے بہ در خانہ مان انداخت و پاسخ داد:باشہ،مام ڪہ همین ڪوچہ بغلے پلاڪ هشت.
سرم را تڪان دادم،ڪمے خوشحال شدم.
چون در نزدیڪ خانہ مان هیچڪدام از دوستانم نبودند،اجازہ ے رفتن بہ جاهاے دور را هم نداشتم.
از طرفے خیالم راحت بود ڪہ مطهرہ تنها یڪ خواهر ڪوچڪتر از خودش دارد و رفت و آمد با او سخت نیست!
دستش را فشردم و گفتم:خیلے خوشحال شدم،منم اینجا تنهام!
متقابلا دستم را گرم گرفت،او بیشتر از من خوشحال بود.
در ڪلاس دوست زیادے نداشت،اڪثر بچہ ها بخاطرہ خجالتے بودن و گونہ هاے بیش از حد قرمزش دستش مے انداختند.
بہ قول خودشان”بچہ شهرستانے بود دیگر”
چشمانش را بہ چشمانم دوخت و با معصومیت خاصے گفت:منم خوشحالم ڪلا تو تهران تنهام.
هوا تاریڪ شدہ بود،میدانستم پدرم با خانہ تماس میگیرد و جویاے آمدنم میشود.
_مطهرہ من باید برم،بیا بریم خونہ!
دستم را رها ڪرد و گفت:حالا وقت زیادہ،بہ خانوادہ ت سلام برسون خدافظ!
_توام بہ مامانتینا سلام برسون،خدافظے!
همانطور ڪہ وارد ڪوچہ شان میشد،سرش را بہ سمت من برگرداند و دستش را بالا برد.
چندبار دستش را برایم تڪان داد من هم مثل خودش جواب دادم،البتہ با ذوق!
وقت هایے ڪہ ذوق زدہ میشدم دوست داشتم لے لے راہ بروم اما حضور پیرمردها مانع از این ڪار میشد.
بہ سنے رسیدہ بودم ڪہ بخواهم سنگینے و وقارم را حفظ ڪنم!
از ڪنار پیرمردها عبور ڪردم و وارد ڪوچہ شدم.
نگاهے بہ منظرہ ے پیش رویم انداختم،صبح ڪہ بہ مدرسہ میرفتم چند خانہ وجود داشت و حالا فقط یڪ گودال عظیم!
بہ سمت در خانہ مان چرخیدم،خواستم ڪلید را وارد قفل ڪنم ڪہ احساس ڪردم صداهایے از داخل حیاطمان مے آید.
سریع در را باز ڪردم،همانطور ڪہ ڪلید بین انگشتانم بود متعجب بہ صحنہ ے پیش رویم چشم دوختم….

رمان آیه های جنون هنوز تکمیل نشده است، به محض تکمیل شدن pdf آن برای شما قرار خواهد گرفت.

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان آیه های جنون
4.39 (87.86%) 28 votes
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید Download
6,805 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 2 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

Milad
سیده
سه شنبه , ۸ خرداد ۱۳۹۷
پاسخ

سلام
رمان ایه های جنون هنوز تکمیل نشده ؟؟؟؟؟

ممکنه اگر تکمیل شد به ایمیلم ارسال کنید
ممنونم ازتون

Milad
ضیائی
چهارشنبه , ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
پاسخ

پس چرا نمیشه رمان آیه های جنون را دانلود کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟